Welcome – Event Dates

Golden Isles Emmaus Logo

Facebook Logo

_____________________________________________________  

___________________________________________

FALL 2018 WALK DATES 

Men’s Walk #35  Sept.  13-16                                                                                                  Lay Director, Byron Johns

Women’s Walk #36 Sept. 20-23                                                                                         Lay Director, Jonetta McDonald

SET-UP at Lion’s Camp  Sept. 8th